Voorwaarden voor de deelname aan SHUUZ

Deelname aan SHUUZ is over het algemeen gratis en niet-bindend. Wij vinden het echter belangrijk dat er geen misbruik wordt gemaakt van de handel in oude kleding en/of schoenen. Om ons daar tegen te beschermen zijn er de volgende verplichte deelnamevoorwaarden. Hartelijk dank voor uw begrip.


Met de formuleringen deelnemer, verzamelaar, enz. is natuurlijk ook altijd de vrouwelijke vorm ervan bedoeld.


SAMMEL MIT GmbH, gevestigd in Hilpoltstein, hierna te noemen SAMMEL MIT, is de initiatiefnemer van SHUUZ en exploiteert alle onderdelen die verband houden met SHUUZ uitsluitend op basis van deze deelnamevoorwaarden. Door het aan ons versturen van schoenen worden de deelnamevoorwaarden automatisch geaccepteerd.


SHUUZ biedt haar diensten gratis aan voor alle in aanmerking komende deelnemers. Daarbij moeten de deelnamevoorwaarden in acht worden genomen. Kosten die SHUUZ maakt als gevolg van het niet naleven van deze voorwaarden of delen daarvan dienen te worden gefactureerd.


1. Recht op deelname

1.1 De deelname aan SHUUZ staat in beginsel vrij voor iedere natuurlijke persoon (hierna te noemen de "Verzamelaar"). Rechtspersonen, zoals ondernemingen met de rechtsvorm van een GmbH, mogen alleen deelnemen aan SHUUZ indien een natuurlijke persoon als afgevaardigde optreed, zoals bijvoorbeeld de directeur. Uitgesloten van deelname aan SHUUZ zijn in ieder geval natuurlijke of rechtspersonen die commercieel handelen in gebruikte schoenen of gebruikt textiel.


1.2 Minderjarigen hebben de toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te nemen.


1.3 Personen, instellingen, organisaties of bedrijven die zich richten op de verspreiding van producten, diensten of ideologieën op het gebied van pornografie, verslavende middelen zoals alcohol of nicotine, rechts-extremisme, enz. worden uitgesloten van deelname. SHUUZ behoudt zich te allen tijde het recht voor om andere personen, instellingen, organisaties of bedrijven die hier nog niet worden genoemd uit te sluiten van deelname aan SHUUZ, ook met terugwerkende kracht, indien zij nauw of verder gerelateerd zijn aan een milieu dat schadelijk is voor kinderen en jongeren of in enige andere vorm onverenigbaar is met SHUUZ.


1.4 De bevoegdheid om te beslissen over deelname aan SHUUZ ligt bij uitsluitend SAMMEL MIT.


2. Aanmeldung

2.1 U kunt zich online registreren op www.shuuz.nl. Registratie per fax, post, e-mail of mondeling is niet mogelijk. Na registratie ontvangt de verzamelaar een e-mail waarin de registratie moet worden bevestigd door op een speciale link te klikken.


2.2 Een registratie is alleen niet nodig voor natuurlijke of rechtspersonen die reeds geregistreerde projecten, bijvoorbeeld scholen of kleuterscholen, steunen als schoendonor, bijvoorbeeld ouders van leerlingen (hierna te noemen "schoendonoren").


2.3 Na bevestiging van de inschrijving ontvangt de deelnemer/verzamelaar nog een e-mail met toegangsgegevens tot zijn/haar persoonlijke SHUUZ-gebruikersaccount.


3. SHUUZ gebruikersaccount

3.1 Het gebruikersaccount geeft toegang tot en aanpassing van persoonlijke gegevens, in het bijzonder de aanpassing van het persoonlijke wachtwoord, toegang tot lopende en vorige facturen en het verzoek om gratis pakketzegels voor de verzending van schoenen.


3.2 SHUUZ gebruikt voor de gebruikersaccount de wereldwijde standaard van TLS-codering, voorheen bekend onder de meer gangbare naam SSL-codering. Deze beveiligingsprocedure wordt onder meer gebruikt op platforms voor online bankieren of in internetveilinghuizen. Het is te herkennen aan het groene, gesloten hangslot - meestal in de URL-balk van uw internetbrowser.


3.3 De verzamelaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gegevens en de bescherming ervan tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelaar is als enige verantwoordelijk voor inkomsten die niet of onjuist zijn toegewezen als gevolg van onjuiste of verouderde stamgegevens (bankgegevens) en voor schade veroorzaakt door onbevoegde toegang tot de gebruikersaccount door derden.


4. Schoenen insturen

4.1 Er mogen uitsluitend schoenen naar SHUUZ worden opgestuurd. Stuur alleen de nog draagbare schoenen aan SHUUZ. Afval, kapotte en of stinkende schoenen hebben Shuuz niets te zoeken. Sterker nog, daarvoor wordt ook geen vergoeding uitgekeerd. Dergelijk afval, evenals nutteloze schoenen die niet meer goed genoeg zijn voor een tweede ronde, tellen niet mee voor het bereiken van het minimum gewicht voor Shuuz-deelname.


4.2 Het minimum gewicht van de inhoud van de verzonden doos moet meer dan 7 kilogram bedragen. Zendingen met een inhoud van minder dan 5 kilogram draagbare schoenen per pakket worden niet vergoed.


4.3 De verzamelaar is ervoor verantwoordelijk dat alleen dozen met de juiste inhoud SHUUZ bereiken. Elke verzamalaar is aansprakelijk voor mogelijke schade die veroorzaakt wordt door ontoelaatbare inhoud van de ingezonden dozen (lees afval). Dit geldt ook in het bijzonder voor inhoud die de SHUUZ-medewerkers kunnen schaden namelijk door dingen mee te sturen zoals messen, scharen, glasscherven, spuiten, blikjes, enz. SHUUZ behoudt zich het recht voor om een verwijderingsbijdrage van EUR 1,50 per kilogram in rekening te brengen voor niet-SHUUZ afval (geen schoenen, maar huishoudelijk afval, enz.).


4.4 SHUUZ draagt de verzendkosten indien aan de belangrijkste voorwaarden wordt voldaan (inhoud van de doos, inhoud meer dan 5 kilogramm bruikbare schoenen en het toelaatbare maximumgewicht en toegestande maat van de te verzenden doos).00


4.5 Alleen verzamelaars die bij SHUUZ geregistreerd zijn, mogen hun schoenen inzenden. SHUUZ behoudt zich het recht voor om illegaal ingezonden dozen in ontvangst te nemen. -->


4.6 SHUUZ steltl alle verzamelaars gratis verzendlabels via het gebruikersaccount ter beschikking. Na het aanvragen van een verzendlabels ontvangt de ophaler een e-mail met de bijgevoegde verzendzegel als bijlage. Het verzendlabel moet worden afgedrukt en op de in te sturen kartonnen doos worden geplakt. Elke pakketpostzegel kan slechts voor één pakket worden gebruikt. Het is niet toegestaan en niet zinvol om een pakketpostzegel te kopiëren. Namelijk 1 Pakketpostzegel is maar voor 1 doos geldig. Zodra de code 1x gescanned wordt, zijn alle daarna ingediende dozen met dezelfde scancode niet meer geldig. Het is niet toegestaan om het verzendlabel op een andere manier te etiketteren, te wijzigen of te manipuleren.


4.7 Het verzendlabel wordt op verzoek automatisch aan het bijbehorende afhaalnummer in het gebruikersaccount toegewezen. Op deze manier is het mogelijk om de dozen toe te wijzen.


Met de door SHUUZ reeds gefrankeerde postzegel kunnen pakketten GRATIS worden afgeleverd bij het postkantoor, een afgiftepunt of een postpakstation.

Met de door SHUUZ reeds gefrankeerde postzegel kunnen pakketten GRATIS worden afgeleverd bij het postkantoor, een afgiftepunt of een bezorgpunt.


4.9 Een verzamelaar, bijvoorbeeld een school die deelnemers wil integreren, bijvoorbeeld ouders van leerlingen, kan de schoenenverzamelaar voorzien van pakketzegels. Deze pakketzegels kunnen namelijk in het gebruikersaccount worden geprint. De geregistreerde inzender is echter verantwoordelijk voor alle schade die SHUUZ lijdt als gevolg van misbruik van verzendlabels.


4.10 De deelnemer gebruikt zijn eigen dozen om de schoenen in te verzamelen en op te sturen. Opmerking: Veel dozen zijn geschikt als SHUUZ-dozen, of het nu gaat om een doos van de laatste verhuizing of een doos van de laatste aankoop op het internet.


4.11 Helaas wordt een pakket met een andere inhoud dat per ongeluk naar SHUUZ wordt gestuurd - bijvoorbeeld andere artikelen van een school, etc. - niet geaccepteerd. - Kosten (verzendkosten, verwijderings- en/of opslagkosten) komen dan ten laste van de afzender. Voor tijdelijke opslag, verwerking en retourzending rekenen wij een vast tarief van 20 euro per pakket. SHUUZ zal zich inspannen om alle pakketten met een onjuiste inhoud aan de afzender te retourneren. Indien echter de aanvaarding van de retourzending wordt geweigerd of de verwerking van het proces gepaard gaat met onevenredig hoge kosten, heeft SHUUZ het recht om over de verpakking en de inhoud ervan te beschikken om verdere opslagkosten te vermijden. In ieder geval draagt de afzender de kosten ten bedrage van 20 euro.


5. Vergoeding voor de schoenen

5.1 SHUUZ verzamelt schoenen om ze voor hergebruik in te zetten en door ze te verkopen aan een sorteerbedrijf als handelswaar om zo een steentje bij te dragen en het milieu te ontlasten. Net als bij andere goederen wordt de prijs van gebruikte schoenen ook bepaald door de vraag. Aangezien de vraag kan schommelen, is de prijs die kan worden bereikt door de verkoop van gebruikte schoenen ook onderhevig aan schommelingen. SHUUZ gebruikt de SHUUZ calculator om informatie te geven over de huidige aankoopprijs.


5.2 Het ingestuurde schoeisel wordt vergoed naar gewicht (per kilogram). Het hoogste gewicht per doos dat door de pakketdienst kan worden vervoerd is 31,5 kilogram. Hoe zwaarder de doos die wordt ingezonden, hoe hoger de vergoeding per kilogram. Zendingen met een inhoud van minder dan 7 kilogram draagbare schoenen per pakket worden niet vergoed.


5.3 Indien een verzamelaar meerdere dozen tegelijk verstuurt, wordt elke doos afzonderlijk vergoed. Opmerking: Indien een doos met een maximum gewicht van 31,5 kg en een doos met een gewicht van 9,5 kg tegelijkertijd worden verzonden, heeft de zware doos per kilogram schoeninhoud een hogere opbrengst dan de lichtere doos. In dergelijke gevallen is het raadzaam de SHUUZ-calculator te gebruiken om te controleren of het inzenden van twee dozen van elk 20 kilogram tot een hogere vergoeding zou leiden.


5.4 De koopprijs die geldt op het moment van aankomst van de zending bij SHUUZ is van toepassing. De vermelde koopprijs is in euros. Als u recht heeft op aftrek van voorbelasting en dit kunt aantonen door het overleggen van uw btw-identificatienummer (bij inschrijving als bedrijf), wordt de van toepassing zijnde btw teruggegeven naast de vergoeding die in de SHUUZ-calculator staat vermeld. Zonder bewijs van het recht op aftrek van voorbelasting of bij inschrijving als particulier/instelling zonder BTW-plichtig, wordt alleen het bedrag dat op de SHUUZ-calculator staat vermeld, gerestitueerd. Het is niet mogelijk om achteraf wijzigingen aan te brengen in reeds opgestelde facturen.


5.5 De verrekening per creditnota wordt geacht te zijn overeengekomen. De creditnota wordt na elke vereffening op de gebruikersrekening van de inzamelaar gestort. De verzamelaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de creditnota.


5.6 Betaling geschiedt door overschrijving op een door de ontvanger aangewezen rekening. De incassant is verantwoordelijk voor de juiste naamgeving van de bankgegevens op de gebruikersrekening. De betaling wordt meestal binnen één tot twee weken na ontvangst van de zending ontvangen. Tijdens vakantieperiodes en in geval van overmacht behouden wij ons het recht voor om de afrekenperiode te verlengen.


5.7 Elk inzamelpunt is verantwoordelijk voor de juiste belastingheffing op de inkomsten uit de schoeneninzameling en de samenwerking met het SHUUUZ-inzamelproject. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw belastingadviseur; wij van SHUUZ mogen u hierover geen informatie verstrekken.


6. Boekhoudkundige procedure voor schoenverzamelaars

6.1 Verzamelaars die als schoendonor andere ontvangers, zoals kleuterscholen, scholen, universiteiten, verenigingen of andere instellingen, met de opbrengst van hun schoenverzending ondersteunen, instrueren SAMMEL MIT, als initiatiefnemer van SHUUZ, automatisch om het ingezamelde geld op hun naam aan de gewenste ontvanger over te maken.


6.2 SHUUZ stelt de begunstigde ontvanger via deze procedure over de hoogte van de opbrengst. Een bewijs van de donatie kan via de website van SHUUZ worden opgevraagd. Op voorwaarde dat de begunstigde ontvanger het recht heeft een dergelijk ontvangstbewijs af te geven.


7. Uitsluiting van garantie

7.1 Als initiatiefnemer van SHUUZ stelt SAMMEL MIT de deelnemers en samenwerkingspartners van SHUUZ in staat gebruik te maken van diverse diensten, zoals het gebruikersaccount of het verzendlabel.


7.2 SAMMEL MIT staat niet garant voor fouten die bij partners van SHUUZ gebeuren.


7.3 SAMMEL MIT staat niet garant voor de juistheid en betrouwbaarheid van de in het kader van de diensten ontvangen informatie. SAMMEL MIT garandeert ook niet dat de partners die voor de diensten worden gebruikt, bijv. pakketdienst of recyclingdienstverlener of hardware en software die voor de Diensten worden gebruikt, te allen tijde foutloos werken of dat eventuele fouten worden gecorrigeerd. De deelnemers en samenwerkingspartners gebruiken de diensten op eigen risico en zijn als enige verantwoordelijk voor eventueel veroorzaakte schade.


7.4 Advies of informatie ontvangen door deelnemers in verband met de diensten, schriftelijk of mondeling, vormt geen garantie per SAMMEL MIT of partner van SAMMEL MIT, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


8. Overige

8.1 Indien SHUUZ nieuws en updates heeft, kunnen geregistreerde verzamelaars rechtstreeks van SHUUZ informatie ontvangen over onderwerpen die verband houden met SHUUZ. Dit kan elektronisch of via de post. Verzamelaars die geen gebruik willen maken van deze gratis dienst kunnen zich schriftelijk per post, fax of e-mail afmelden voor deze informatiedienst. Bovendien zijn de bepalingen van onze verklaring inzake gegevensbescherming van toepassing.


8.2 foto's en filmbeelden die aan SHUUZ ter beschikking worden gesteld, mogen door SHUUZ worden verspreid en gepubliceerd zonder recht op vergoeding, bijvoorbeeld op de website www.shuuz.de of als onderdeel van SHUUZs pers en public relations werk. Indien er gerechtvaardigde bezwaren tegen deze bepaling bestaan, moet dit schriftelijk worden meegedeeld. Indien het bezwaar niet tijdig voor publicatie wordt gemaakt, wordt aangenomen dat de zender van de foto's of filmopnamen de exploitant van SHUUZ vrijwaart tegen aanspraak van derden.


8.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige bepaling wordt vervangen door een vervangende bepaling die het doel van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.


Als u vragen heeft over de deelnamevoorwaarden, neem dan hier contact met ons op.


Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

De organisator van de SHUUZ prijsvraag is SAMMEL MIT GmbH - hierna SAMMEL MIT GmbH genoemd.


Deelname is gratis. Door deel te nemen aan de prijsvraag aanvaardt de deelnemer deze deelnamevoorwaarden.


Alle natuurlijke personen hebben recht op deelname. Minderjarigen hebben de toestemming van hun wettelijke voogd nodig om deel te nemen. Werknemers van SAMMEL MIT en hun familieleden, alsmede werknemers van samenwerkingspartners en hun familieleden, alsmede andere personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de prijsvragen en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.


Per "deelnemer" is slechts één deelname mogelijk. Herhaalde deelname kan, naar goeddunken van SAMMEL MITs, resulteren uitsluiting van het recht op deelname. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn e-mail en/of postadres in het bijzonder.


SAMMEL MIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen, in het bijzonder storingen van het telefoonnetwerk, het netwerk, de elektronica of de computers, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de prijsvragen.


Alleen de prijzen die in verband met de prijsvragen meer in detail zijn beschreven, worden verloot. Een contante uitbetaling van de prijzen is in geen geval mogelijk. De aanspraak op de prijs kan niet worden overgedragen. De winnaar accepteert alle noodzakelijke wijzigingen in de prijs als gevolg van andere factoren buiten de controle van de bedrijven die deelnemen aan de prijsvragen. Een prijs wordt alleen uitgereikt aan een deelnemer die alle voor deelname aan de loterijen vereiste velden volledig, correct en leesbaar heeft ingevuld - indien nodig voor deelname aan de loterijen.


De winnaar van een prijs wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht, voornamelijk per e-mail, post of telefoon, aan de hand van de informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt. Door het accepteren van de prijs gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam en foto door SAMMEL MIT en zijn samenwerkingspartners zonder vergoeding gebruikt mag worden voor communicatie- en reclamedoeleinden.


In alle andere opzichten zijn de overige bepalingen van SAMMEL MIT van toepassing, in het bijzonder ook op de uitsluiting van garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen en verwijzingen naar gegevensbescherming en het gebruik van gegevens.


Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.


Wij wensen u veel plezier & succes met SHUUZ.