Gutes tun mit gebrauchten Schuhen sinds 2011

SHUUZ is valt onder SAMMEL MIT GmbH

Bahnhofstrasse 26

91161 Hilpoltstein, Bayern, Duitsland


SAMMEL MIT GmbH

fon. 0049/9174/9767-19

mail. kontakt@shuuz.de

web.


Amtsgericht Nürnberg - HRB 27988

Bedrijfsleider: Ingo Wegner

Belastingnummer: 241/137/11023

BTW-Nummer: DE281148618


Inhoud van deze website

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid van de auteur.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de paginas of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.


Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor inhoud van paginas waarnaar wordt verwezen vanaf haar eigen website ("Hyperlinks")- tenzij hij volledige kennis heeft van de illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze paginas te bekijken.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte paginas te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte paginas. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte paginas die sinds het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur, maar ook voor vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkmappen, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.


Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van de gebruikte diagrammen, geluidsfragmenten, videosequenties en teksten. Maar zal vooral terug vallen op door hemzelf gemaakte diagrammen, geluidsfragmenten, videosequenties of terug vallen op licentievrije diagrammen, geluidsfragmenten, videosequenties en teksten.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd mag niet tot de conclusie leiden dat het niet door rechten van derden wordt beschermd!
Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de paginas. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.


Algemene verordening gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Het management van SAMMEL MIT GmbH hecht veel belang aan gegevensbescherming. Het gebruik van de website van SAMMEL MIT GmbH is mogelijk zonder persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen wij in de regel de toestemming van de betreffende persoon.

De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokken persoon, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVGs) en in overeenstemming met de voor SAMMEL MIT GmbH geldende landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien zal deze verklaring inzake gegevensbescherming de betrokkenen informeren over hun rechten.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft SAMMEL MIT GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desalniettemin kan de overdracht van gegevens via het internet in principe veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om ons via alternatieve middelen, zoals de telefoon, persoonlijke gegevens door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van SAMMEL MIT GmbH is gebaseerd op de termen die worden gebruikt door de Europese richtlijn en verordeninggever bij het uitvaardigen van de basisverordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring over gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen we graag vooraf de gebruikte termen uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende termen in deze privacyverklaring:

 • a)    Persoonsgerelateerde gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken.

 • b)    betroffen persoon

  Onder "betrokkene" wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c)    Verwerking

  Verwerking betreft elke handeling of elk geheel van handelingen die met of zonder behulp van geautomatiseerde processen worden verricht en betrekking hebben op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, organiseren, sorteren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, kwalificeren, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d)    Begrenzing aan de verwerking van de gegevens

  Begrenzing van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e)    Profiling

  Onder profiling ist wordt elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of het verkeer van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen, verstaan.

 • f)     Pseudoniemenvorming

  Onder pseudonimisering wordt verstaan de zodanige verwerking van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • g)    Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

  De verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor een dergelijke verwerking zijn vastgelegd in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaten, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke(n) overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten op basis van specifieke criteria worden aangewezen.

 • h)    Opdrachtverwerker

  Opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, -instantie of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i)      Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze persoon al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een specifieke onderzoekstaak krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j)      Derden

  Onder "derde partij" wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker te verwerken.

 • k)    Toestemming

  Onder "toestemming" wordt verstaan elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting door de betrokkene van zijn toestemmingsverlening in het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigingshandeling, waaruit blijkt dat hij of zij instemt met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is de functionaris voor gegevensbescherming:

SAMMEL MIT GmbH

Bahnhofstr. 26

91161 Hilpoltstein

Duitsland

Tel.: 0049/9174/9767-19

E-Mail: kontakt@shuuz.de

Website: www.shuuz.nl

3. Cookies

De volgende gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, lit. een GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming te beïnvloeden tot uw intrekking.

U hebt volledige controle omdat: U kunt u cookie-instellingen hier op elk moment wijzigen.

De internetpaginas van SAMMEL MIT GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpaginas en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpaginas en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de unieke cookie-ID.

Het gebruik van cookies stelt SAMMEL MIT GmbH in staat om gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aan te bieden, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies hoeft bijvoorbeeld bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens niet opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online shop. De online shop onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst via een cookie.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld, te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogrammas worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de persoon in kwestie de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van SAMMEL MIT GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem wordt bezocht. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en versies kunnen worden geregistreerd, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde referrer), (4) de subsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaren te voorkomen in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt SAMMEL MIT GmbH geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) de wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door SAMMEL MIT GmbH zowel statistisch als met het doel om de gegevensbescherming en de veiligheid van de gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen.

5. Registratie op onze internetsite

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die in dit proces aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden verstrekt aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor interne, aan de voor de verwerking verantwoordelijke toe te rekenen doeleinden gebruiken.

Door registratie op de website van de controller, het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, worden ook de datum en tijd van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om ons in staat te stellen strafbare feiten te onderzoeken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of de gegevens worden gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene door het vrijwillig verstrekken van persoonlijke gegevens is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden verstrekt. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens te wijzigen of volledig uit het gegevensbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking informeert de betrokkene te allen tijde op verzoek welke persoonlijke gegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de verantwoordelijke voor de verwerking op verzoek of kennisgeving van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of verwijderen, tenzij dit in strijd is met een wettelijke verplichting om dergelijke gegevens te bewaren. Het volledige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van SAMMEL MIT GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van ons bedrijf. De persoonlijke gegevens die bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden doorgegeven, worden bepaald door het daarvoor gebruikte invoericoon.

De SAMMEL MIT GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betreffende persoon worden ontvangen als (1) de betreffende persoon een geldig e-mailadres heeft en (2) de betreffende persoon zich inschrijft om de nieuwsbrief te ontvangen. Om wettelijke redenen zal een bevestigingsmail in de dubbele opt-in procedure worden verzonden naar het e-mailadres dat de betrokkene voor het eerst heeft opgegeven voor het versturen van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op dat door de internetprovider (ISP) aan het computersysteem van de betreffende persoon is toegewezen op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient dus om de voor de verwerking verantwoordelijke juridisch te beschermen.

De persoonlijke gegevens die in het kader van een nieuwsbriefregistratie worden verzameld, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefservice of registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen. Met het oog op de intrekking van de toestemming wordt in elk nieuw type teken een passende linkerzijde opgenomen. Het is ook mogelijk om zich op elk moment af te melden voor de verzending van de nieuwsbrief via de website van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens of om de verantwoordelijke voor de verwerking hiervan op een andere manier op de hoogte te brengen.

7. Nieuwsbrief-Tracking

De SAMMEL MIT GmbH nieuwsbrief bevat zogenaamde tracking pixels. Een pixelcode is een miniatuurgrafiek die in e-mails is ingebed die in HTML-formaat worden verzonden om logboekbestanden op te nemen en te analyseren. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of het falen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van de ingebedde pixelcode kan SAMMEL MIT GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een getroffen persoon werd geopend en welke links in de e-mail door de getroffen persoon werden geopend.

De persoonsgegevens die via de pixelcode in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Getroffenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring die via de dubbele opt-in-procedure is ingediend, in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. De SAMMEL MIT GmbH interpreteert een uitschrijving vanaf de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van SAMMEL MIT GmbH informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden..

9. Routinematige verwijdering en opheffing van persoonsgebonden gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het opslagdoel te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en de regelgevende instantie of een andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het doel waarom de gegevens opgeslagen zijn, niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening voorgeschreven bewaartermijn of een andere bevoegde wetgever afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.

10. Rechten van de betroffenen Person

 • a)    Recht op bevestiging

  Iedere betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, zoals toegekend door de Europese richtlijn en de regelgevende instantie. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wil maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b)    Recht op uitkomst

  Een ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • die Verwerkingsdoeleinden
  • de in categorieën verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of type ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van die duur
  • het bestaan van een recht op correctie of uitwissing van de hem of haar betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de groepsvrijstellingsverordening DS en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  De betrokkene heeft ook het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c)    Recht op uitkomst

  Een ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijn en de Europese regelgevende instantie, te verzoeken om de onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om, gelet op de doeleinden van de verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene van dit recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • d)    Recht op verwijdering (Recht op uit het geheugen genomen te worden)

  Eenieder die aan de verwerking van persoonsgegevens is onderworpen, heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijn en verordening, van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij onverwijld persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die onderworpen zijn aan een van de volgende voorwaarden en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is, wist:

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd op grond van artikel 6 lid 1 letter a DS-GVO of artikel 9 lid 2 letter a DS-GVO en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21, lid 1 DS-GVO en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21, lid 2 DS-GVO.
  • .
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO.
  • .

  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens bij SAMMEL MIT GmbH wil laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van SAMMEL MIT GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt uitgevoerd.

  Indien de persoonlijke gegevens door SAMMEL MIT GmbH openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke persoon verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met art. 17 lid 1 DS-GVO, zal SAMMEL MIT GmbH passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gepubliceerde persoonlijke gegevens te informeren dat de persoon in kwestie de verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens heeft aangevraagd bij deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet nodig is. De medewerker van SAMMEL MIT GmbH zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

 • e)    Recht begrensde verwerking van de gegevens

  Elke persoon die onderworpen is aan de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en verordening, om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de begrenzing van de bij SAMMEL MIT GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wil aanvragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van SAMMEL MIT GmbH neemt het initiatief tot de begrenzing van de verwerking.

 • f)     Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te verkrijgen, zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en verordening. Het heeft ook het recht deze gegevens mee te delen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder dat de verwerking wordt gehinderd door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a DS-GVO of artikel 9, lid 2, letter a DS-GVO of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toevertrouwd.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, DS-GVO het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van SAMMEL MIT GmbH.

 • g)    Recht op herroeping

  Elke persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de groepsvrijstellingsverordening DS te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, om redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  SAMMEL MIT GmbH verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende persoon, of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  Indien SAMMEL MIT GmbH persoonlijke gegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens door SAMMEL MIT GmbH ten behoeve van direct marketing, verwerkt SAMMEL MIT GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens door SAMMEL MIT GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 DS-GVO, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke medewerker van SAMMEL MIT GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij zijn of haar recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

 • h)    Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profiling

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen, gebaseerde beslissing die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze aanzienlijk treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan door het recht van de Unie, het nationale recht of door de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en dat voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal SAMMEL MIT GmbH passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de betrokkene te laten ingrijpen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

  Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil uitoefenen, kan hij of zij dit te allen tijde doen door contact op te nemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking..

 • i)      Recht tot herroeping op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, zoals toegekend door de Europese richtlijn en de regelgevende instantie.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij/zij dit te allen tijde doen door contact op te nemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. Privacybeleid voor het gebruik en inzetten van Facebook

De datacontroller heeft Facebook-componenten op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, fotos te uploaden en te netwerken via o.a. vriendenverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke paginas van deze website wordt bezocht, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende Facebook-component automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betreffende persoon tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke pagina van onze website de betreffende persoon bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf van de persoon op onze website bezoekt. Deze informatie wordt door het Facebook-component verzameld en door Facebook aan het desbetreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Als de persoon in kwestie op een van de Facebook-knoppen op onze website klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de persoon in kwestie een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component informatie dat de persoon in kwestie onze website heeft bezocht wanneer hij/zij op hetzelfde moment als bij de toegang tot onze website op Facebook is ingelogd, ongeacht of hij/zij op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde databeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingen Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

12. Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpaginas. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpaginas van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De operator van de Google Analytics component is Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Deze toevoeging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene in te korten en te anonimiseren als de toegang tot onze internetpaginas vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een ander land dat de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend.

Het doel van de Google Analytics component is het analyseren van de bezoekersstroom naar onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Wanneer de cookie wordt geplaatst, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke paginas van deze website wordt bezocht, die door de gegevensbeheerder wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens aan Google door te geven met het oog op online analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks op te sporen en vervolgens om commissieverklaringen mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats vanwaaruit de toegang is ontstaan en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betreffende persoon. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan onder bepaalde omstandigheden de via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen, zoals hierboven beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogrammas worden verwijderd.

Daarbuiten heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om te voorkomen dat deze gegevens worden verzameld. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpaginas naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of door een andere persoon binnen zijn of haar controlegebied, kan de browser add-on opnieuw worden geïnstalleerd of geactiveerd.

Verdere informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_en/analytics/.

13. Privacybeleid voor het gebruik en inzetten van Google Remarketing

De gegevensbeheerder heeft Google Remarketing diensten geïntegreerd in deze website. Google Remarketing is een Google AdWords-functie waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te creëren en zo advertenties te tonen die interessant zijn voor de internetgebruiker.

De exploitant van Google Remarketingdiensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

.

Het doel van Google Remarketing is het invoegen van interessante advertenties. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties te tonen via het Google-advertentienetwerk of op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing stelt een cookie in op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Wanneer er cookies worden geplaatst, is Google in staat om bezoekers van onze website te herkennen die vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het Google advertentienetwerk. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketingdienst is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw interesses.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpaginas die door de betreffende persoon worden bezocht. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan onder bepaalde omstandigheden de via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen, zoals hierboven beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogrammas worden verwijderd.

Ferner heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de interessegerelateerde reclame van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene toegang hebben tot de link www.google.de/settings/ads vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Verdere informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google+

De gegevensbeheerder heeft de Google+ knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, fotos te uploaden en te netwerken via onder andere vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke paginas van deze website wordt geopend, die door de gegevensbeheerder wordt beheerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google+-knop gevraagd om een weergave van de betreffende Google+-knop van Google te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is te vinden op https://developers.google.com/+/.

.

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google welke specifieke pagina op onze website de persoon in kwestie bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf van die persoon op onze website bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan het betreffende Google+ account van de betreffende persoon.

Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Google+ knoppen klikt en daarmee een Google+1 aanbeveling doet, zal Google deze informatie aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene toewijzen en deze persoonlijke gegevens opslaan. Google bewaart de Google+1 verwijzing van de betrokkene en maakt deze openbaar in overeenstemming met de algemeen aanvaarde voorwaarden van de betrokkene. Een Google+1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de naam van het Google+1-account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die in dat account wordt opgeslagen, opgeslagen in andere Google-diensten, zoals de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of elders, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Google kan een bezoek aan deze website ook koppelen aan andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Google legt deze persoonlijke informatie ook vast om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt informatie van de Google+ knop dat de persoon in kwestie onze site heeft bezocht wanneer deze persoon tegelijkertijd is ingelogd bij Google+ op het moment dat onze site wordt bezocht; dit gebeurt ongeacht of de persoon in kwestie al dan niet op de Google+ knop klikt.

Indien de overdracht van persoonlijke gegevens aan Google niet door de betrokkene wordt gewenst, kan deze persoon een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen van zijn Google+-account voordat hij/zij onze website belt.

Verdere informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Meer informatie van Google over de Google+1 knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Privacybeleid voor het gebruik van Google AdWords

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het Google-advertentienetwerk. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf trefwoorden te definiëren die worden gebruikt om een advertentie in de zoekmachine resultaten van Google weer te geven, maar alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoord relevant zoekresultaat op te halen. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden naar onderwerprelevante internetpaginas gedistribueerd.

De exploitant van Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

.

Het doel van Google AdWords is het promoten van onze website door het tonen van interessante advertenties op de websites van derden en in de zoekmachine resultaten van Google en door het tonen van advertenties van derden op onze website.

Als een persoon in kwestie onze website bereikt via een advertentie van Google, wordt er een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie door Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de persoon in kwestie te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpaginas, zoals het winkelwagentje van een online shopsysteem, toegankelijk zijn op onze website. Via de conversiecookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of een persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen een omzet heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons werd doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die gebruikt kan worden om de persoon in kwestie te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpaginas die door de betreffende persoon worden bezocht. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan onder bepaalde omstandigheden de via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen, zoals hierboven beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogrammas worden verwijderd.

Ferner heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de interessegerelateerde reclame van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene toegang hebben tot de link www.google.de/settings/ads vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Verdere informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16. Privacybeleid voor het gebruik en inzet van Twitter

De datacontroller heeft Twitter-componenten in deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microbloggingdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor degenen die niet op Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgelingen van de betreffende gebruiker. Followers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke paginas van deze website wordt bezocht, die door de beheerder van de gegevens wordt beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component gevraagd om een weergave van de betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons . Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betreffende persoon tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke pagina van onze website de betreffende persoon bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf van die persoon op onze website bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan de desbetreffende Twitter-account van de betreffende persoon toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen activeert, worden de op deze wijze overgedragen gegevens en informatie aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via het Twitter-component altijd informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht als de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website op Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op het Twitter-component klikt of niet. Indien de betrokkene deze informatie niet op deze wijze aan Twitter wenst door te geven, kan hij of zij de doorgifte verhinderen door uit te loggen van zijn of haar Twitter-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het huidige privacybeleid van Twitter is te vinden op https://twitter.com/privacy?lang=nl.

17. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van AddThis

De datacontroller heeft op deze website componenten van het bedrijf AddThis geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De dienst maakt een vereenvoudigde bookmarking van websites mogelijk via knoppen. Door met de muis over het AddThis-component te bewegen of erop te klikken, wordt een lijst met bladwijzers en gedeelde diensten weergegeven. AddThis wordt gebruikt op meer dan 15 miljoen websites, en de knoppen worden meer dan 20 miljard keer per jaar weergegeven volgens de werkmaatschappij.

De werkmaatschappij van AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wenen, VA 22182, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke paginas van deze website wordt geopend die door de beheerder van de gegevens wordt beheerd en waarop een AddThis component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende AddThis component gevraagd om gegevens van de website te downloaden www.addthis.com. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt AddThis kennis over het bezoek en welke afzonderlijke paginas van deze website door het informatietechnologiesysteem van de betrokkene worden gebruikt. Bovendien verkrijgt AddThis kennis van het IP-adres van het door de betreffende persoon gebruikte computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen, het type browser, de browsertaal, de browsertaal, de internetpagina die vóór onze internetpagina is geopend, de datum en tijd van het bezoek aan onze internetpagina. AddThis gebruikt deze gegevens om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De gegevens en informatie die op deze manier aan AddThis worden doorgegeven, stellen AddThis en haar dochterondernemingen of partners in staat om de bezoekers van de website van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens te bereiken met gepersonaliseerde en geïnteresseerde reclame.

AddThis displays personalised and interest-related advertising on the basis of a cookie set by the company. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het door de betrokkene gebruikte computersysteem. De cookie slaat de bezoeken aan internetpaginas van het computersysteem op.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen, zoals hierboven beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich dus permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AddThis een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kunnen cookies die AddThis al heeft ingesteld, te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogrammas worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-out knop onder de link www.addthis.com/privacy/opt-out, die een opt-out cookie plaatst. De opt-out-cookie die bij het bezwaarschrift wordt geplaatst, wordt opgeslagen in het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betreffende persoon na een bezwaarschrift worden verwijderd, moet de betreffende persoon de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out cookie plaatsen.

Met de instelling van de opt-out cookie is het echter mogelijk dat de internetpaginas van de beheerder van de gegevens niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Beschikbaar AddThis Privacy Policy is te vinden op www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

18. Privacybeleid voor het gebruik van Google reCAPTCHA

Op onze website maken wij gebruik van de service reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De query dient om de input te onderscheiden door een mens of door geautomatiseerde, mechanische verwerking. Uw input wordt doorgestuurd naar Google voor verder gebruik. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie en, indien nodig, ook in de VS verwerkt. Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de Europese Commissie een beschikking gegeven, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich onderworpen aan de vereisten.

De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 letter f DSGVO in het legitieme belang van de bescherming van onze website tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid, zie de volgende link: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

19. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming krijgen voor een specifiek doel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van andere diensten of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I, onder b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van navraag naar onze producten of diensten. Indien onze vennootschap onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van onze site gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij bekend moet worden gemaakt. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten kunnen worden gebaseerd op Art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Dergelijke verwerkingen zijn ons toegestaan, met name omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

20. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde partij worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO, is ons rechtmatig belang de uitoefening van onze zakelijke activiteiten ten voordele van al onze werknemers en aandeelhouders.

21. duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, tenzij ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

22. Wettelijke of contractuele bepalingen betreffende de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens.

Wij informeren u dat de verstrekking van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of uit contractuele bepalingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem of haar een overeenkomst sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract niet met de betrokkene kan worden gesloten. De betrokkene moet contact opnemen met een van onze medewerkers voordat hij/zij persoonlijke gegevens verstrekt. Onze medewerker informeert de betrokkene van geval tot geval of de verstrekking van persoonlijke gegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonlijke gegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens.

23. Het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces

Als verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is opgesteld door de Generator van de Privacyverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als Data Protection Officer, in samenwerking met de Data Protection Lawyers of WILDE BEUGER SOLMECKE | Lawyers.